Introduction

Assoc. Prof. Ha Quang Thuy is an Associate Professor at the Department of Information Systems and the Data Science and Knowledge Technology Lab (DSKTLab), Faculty of Information Technology, College of Technology (COLTECH), Vietnam National University, Hanoi (VNU). He received the PhD degree at the Hanoi University of Science (HUS), VNU in 1997. He was a Vice-Dean of the Faculty of Information Technology, HUS (From 1995 to 1999) and a Vice Rector of the COLTECH, VNU (September 2004 - January 2010). He was the Coordinator of the Laboratory of Data Science and Knowledge Technology from 11/2010 to 05/2015.

Researches

His research interests are concerned in Rough Sets, Data Mining (Text - Web - Social Media Mining and Process Mining) and KDD (Knowledge Discovery in Databases), and Parallel Algorithms. He is also interesting in the field of SSME (Service Science, Management and Engineering) since 2009.

DBLP: Quang-Thuy Ha, Thuy Quang Ha

Scopus Author Directory: Ha, Quang Thuy (Quang Thuy Ha) & Thuy, Ha Quang (Ha Quang Thuy) & Ha, Thuy Quang (Thuy Quang Ha)

ARNETMINER: Quang-Thuy Ha (with two adding papers from "Quang Ha")

Học phần bậc Tiến sỹ: Phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ thuật biên soạn ấn phẩm khoa học, Học kỳ 2 (2015-2016): 01-03/2016

Nhóm giảng viên: PGS. TS. Trương Ninh Thuận, PGS. TS. Hà Quang Thụy

Tài liệu học tập chính : Jan Recker (2012). Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide (Progress in IS). Springer, Heidelberg, Germany.

Tài liệu học tập bổ sung : (1) Luis M. Camarinha-Matos. Scientific Research Methodologies and Techniques (2009-2012). (html) ; (2) Paul D. Leedy, Jeanne Ellis Ormrod (2012). Practical Research: Planning and Design (10th Edition). Chương 1-3; (3) A. Hevner, S. Chatterjee (2013). Design Research in Information Systems: Theory and Pratice. Springer, 2013; (4) PLOS (2014). Table of Contents: PLoS Computational Biology: Ten Simple Rules. (html)

  Nội dung các chương

 1. Chương 0. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Giới thiệu chung về Nghiên cứu khoa học bậc Nghiên cứu sinh Tiến sỹ : (PPT)
 3. Chương 2. Tiến hành Nghiên cứu : (PPT)
 4. Chương 3. Công bố kết quả nghiên cứu và viết luận án : (PPT)
 5. Bài làm của NCS tháng 0x/2015. Hạn nộp đầu: xx/yy/2016; Hạn nộp cuối: xx/yy/2016. . Nhận xét đáng giá

Môn học bậc đại học: Cơ sở Hệ thống thông tin Học kỳ 2 (2015-2016): Tháng 01-05/2016

Tài liệu học tập : Hà Quang Thụy, Nguyễn Ngọc Hóa (2015). Bài giảng Cơ sở Hệ thống thông tin. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Tài liệu tham khảo : Ralph M. Stair, George Reynolds (2010). Principles of Information Systems (9th Edition), Course Technology

+ Tài liệu tiểu luận 1. : Radovilsky, Zinovy. Designing and implementing an e-commerce system. Business Expert Press, 2015 (ba nhóm sinh viên).

+ 2. : Karl E. Kurbel. Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management: Functions, Business Processes and Software for Manufacturing Companies. Springer-Berlin, 2013 (mười nhóm sinh viên).

+ 3. : Mary Sumner. Enterprise resource planning. Pearson, 2014, 2013 (bốn nhóm sinh viên).

  Nội dung các chương

 1. Chương 0. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Giới thiệu chung về Hệ thống thông tin : (PPT)
 3. Chương 2. Hệ thống thông tin trong tổ chức : (PPT)
 4. Chương 3. Hệ thống thương mại điện tử và thương mại di động : (PPT)
 5. Chương 4. Hệ thống doanh nghiệp : (PPT)
 6. Chương 5. Hệ thống hỗ trợ thông tin và quyết định : (PPT)
 7. Chương 6. Hệ thống quản lý tri thức : (PPT)
 8. Chương 7. Lãng phí, sai sót và an toàn thông tin: (PPT)
 9. Chương 8. Phát triển Hệ thống: Khảo sát và Phân tích : (PPT)
 10. Chương 9. Phát triển Hệ thống: Thiết kế, triển khai, đánh giá và bảo trì: (PPT)
=====================

Học phần bậc cao học: Khai phá dữ liệu Học kỳ 2 (2015-2016): 01-03/2016

Tài liệu học phần : Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy. Giáo trình Khai phá dữ liệu. NXB ĐHQGHN, 2013

Tài liệu tham khảo : J. Han, M. Kamber, and Jian Pei. Data Mining: Concepts and Techniques (3rd edition). Morgan Kaufmann, 2011.

Tài liệu tiểu luận : Foster Provost, Tom Fawcett. Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. O'Reilly Media, 2013. http://shop.oreilly.com/product/0636920028918.do"

Tài liệu tiểu luận : Jared Dean. Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners. Wiley, 2014. http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118618041.html"

 1. Chương 0. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu : (PPT)
 3. Chương 2. Công nghệ Tri thức và Phát hiện tri thức trong dữ liệu : (PPT)
 4. Chương 3. Hiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu : (PPT)
 5. Chương 4. Khai phá luật kết hợp : (PPT)
 6. Chương 5. Phân lớp dữ liệu : (PPT)
 7. Chương 6. Phân cụm dữ liệu : (PPT)
 8. Chương 10. Một số vấn đề chung của khai phá dữ liệu : (PPT)

Môn học: Nhập môn Khoa học dịch vụ (Lớp Cao học và lớp đại học) Học kỳ 1 (2015-2016): 9-12/2015

 1. Chương 0. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Tại sao Khoa học dịch vụ ? : (PPT)
 3. Chương 2. Dịch vụ và Khoa học dịch vụ là gì ? : (PPT)
 4. Chương 3. Logic hướng dịch vụ và cơ bản về Khoa học dịch vụ : (PPT)
 5. Chương 4. Tôi ưu hóa trong dịch vụ : (PPT)
 6. Chương 5. Lý thuyết hàng đợi trong dịch vụ : (PPT)
 7. Chương 6. Bài toán định vị và phân bổ trong dịch vụ : (PPT)
 8. Chương 7. Quản lý chiến lược và quản lý dịch vụ : (PPT)
 9. Tài liệu học và làm tiểu luận : Mark S. Daskin. Service Science. Wiley, 2010 http://daskin.engin.umich.edu/service-science/"

  Tài liệu học và làm tiểu luận : Robin G. Qiu. Service Science: The Foundations of Service Engineering and Management. Wiley, 2014 http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-111810823X,subjectCd-IE40.html"

  Thank Prof. Mark S. Daskin (Department of Industrial and Operations Engineering, College of Engineering, University of Michigan, United States) by your kind help to support us your valued training materials for the course.

  Thank Prof. Hideaki Takagi (Professor Emeritus, University of Tsukua, Japan) by your kind help to give us your book "Introduction to Service Science" and valued comments.

Học kỳ 2, 2015: "Khai phá dữ liệu web" cho Cao học :

Tài liệu học tập chính : (1) Hà Quang Thụy, Phan Xuân Hiếu, Đoàn Sơn, Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Cẩm Tú (2009). Khai phá dữ liệu web. NXB Giáo dục

--------------------------------: (2) Bing Liu (2011). Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data (2nd edition). Springer

Tài liệu học tập bổ sung: (1) Tope Omitola, Sebastián A. Ríos, and John G. Breslin (2015). Social Semantic Web Mining. Morgan & Claypool

-----(tiểu luận)----------------: (2) Matthew A. Russell (2013). Mining the social web (2nd edition). O'Reilly

 1. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Giới thiệu chung về khai phá web : (PPT)
 3. Chương 2. Khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc web : (PPT)
 4. Chương 3+4. Một số kiến thức toán và xử lý ngôn ngữ tự nhiên : (PPT)
 5. Chương 5. Biểu diễn web : (PPT)
 6. Chương 6. Tìm kiếm và thu hồi trong tin trên web : (PPT)
 7. Chương 7. Phân lớp web : (PPT)

Môn học Cao học: Vấn đề hiện đại HTTT (Khai phá quan điểm và khai phá phương tiện xã hội) Học kỳ 1 (2013-2014): 9-12/2013

Tài liệu học tập : (1) Bing Liu (2015). Sentiment Analysis and Opinion Mining (2nd edition). Wiley; (2) Matthew A. Russell (2013). Mining the social web (2nd edition). O'Reilly

Tài liệu tiểu luận : Các bài báo liên quan

  Nội dung các chương

 1. Chương 0. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu, khai phá quan điểm và khai phá phương tiện xã hội : (PPT)
 3. Chương 2. Bài toán phân tích quan điểm : (PPT)
 4. Chương 3. Phân lớp tài liệu và câu quan điểm : (PPT)
 5. Chương 4. Khai phá quan điểm mức khía cạnh: (PPT)
 6. Chương 5. Xây dựng từ vựng quan điểm và tổng hợp quan điểm: (PPT)

Môn học Cao học: Vấn đề hiện đại Hệ thống thông tin(Khai phá quy trình) Học kỳ 2 (2014-2015): 01-05/2015

Tài liệu học tập : WMP Van der Aalst (2011). Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes, Springer và http://www.processmining.org/

: Rafael Accorsi, Paolo Ceravolo, Barbara Russo (2014). Data-driven Process Discovery and Analysis (Proceedings of SIMPDA 2014). Springer. http://dblp.uni-trier.de/db/conf/simpda/simpda2014.html

: Paolo Ceravolo, Rafael Accorsi, Philippe Cudre-Mauroux (2013). Data-Driven Process Discovery and Analysis (Proceedings of SIMPDA 2013). Springer. http://dblp.uni-trier.de/db/conf/simpda/simpda2013.html

Tài liệu tiểu luận : (i) Jan Mendling, Matthias Weidlich, Mathias Weske (edtors, 2010). Business Process Modeling Notation (BPMN 2010). Springer; (ii) Mục "Documents" tại http://www.bpmn.org/

Bài giảng trực tuyến của GS. W.M.P. van der Aalst, TU/e : (ii) Process Mining: Data science in Action" tại https://www.coursera.org/course/procmin

  Nội dung các chương

 1. Chương 0. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu và khai phá quy trình : (PPT)
 3. Chương 2. Mô hình quy trình và phân tích quy trình: (PPT)
 4. Chương 3. Nhật ký sự kiện và Phát hiện quy trình: (PPT)
 5. Chương 4. Kiểm tra phù hợp: (PPT)

Môn học bậc Tiến sỹ: Phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ thuật biên soạn ấn phẩm khoa học, Học kỳ 1 (2014-2015): 10-11/2014

Nhóm giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà, PGS. TS. Trương Ninh Thuận, PGS. TS. Hà Quang Thụy

Tài liệu học tập chính : Jan Recker (2012). Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide (Progress in IS). Springer, Heidelberg, Germany.

Tài liệu học tập bổ sung : (1) Luis M. Camarinha-Matos. Scientific Research Methodologies and Techniques (2009-2012). (html) ; (2) Paul D. Leedy, Jeanne Ellis Ormrod (2012). Practical Research: Planning and Design (10th Edition). Chương 1-3; (3) A. Hevner, S. Chatterjee (2013). Design Research in Information Systems: Theory and Pratice. Springer, 2013; (4) PLOS (2014). Table of Contents: PLoS Computational Biology: Ten Simple Rules. (html)

  Nội dung các chương

 1. Chương 0. Giới thiệu về môn học : (PPT)
 2. Chương 1. Giới thiệu chung về Nghiên cứu khoa học bậc Nghiên cứu sinh Tiến sỹ : (PPT)
 3. Chương 2. Tiến hành Nghiên cứu : (PPT)
 4. Bài làm của NCS tháng 01/2015. Hạn nộp đầu: 31/01/2015; Hạn nộp cuối: 03/02/2015. Toàn bộ lớp (Bài 2)

 


Back to home

Last Updated: September 30th, 2011.