PH̉NG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

» Trang chủ  

1. Các mẫu văn bản phục vụ bảo vệ luận văn thạc sĩ (LVThS)

-Thủ tục để bảo vệ LVThS, tốt nghiệp và nhận bằng

- Yêu cầu tŕnh bày LVThS

- Đơn xin bảo vệ LVThS

- Đơn đề nghị của cán bộ hướng dẫn cho học viên bảo vệ LVThS

- Nhận xét quá tŕnh học tập của học viên

- Giấy giới thiệu hội đồng

- Đề nghị đăng kư địa điểm bảo vệ LVThS

- Lư lịch khoa học

- Phiếu thanh toán tốt nghiệp

- Nhận xét phản biện LVThS

- Thông báo bảo vệ LVThS

- Giấy mời bảo vệ LVThS

- Hướng dẫn thực hiện buổi bảo vệ LVThS

- Thông tin luận văn, luận án

2. Các mẫu văn bản phục vụ bảo vệ luận án tiến sĩ (LATS)

- Lư lịch khoa học

- Hướng dẫn thực hiện buổi đánh giá cấp cơ sở LATS

- Xác nhận sửa chữa LATS

- Phiếu nhận xét LATS cho thành viên hội đồng

- Phiếu nhận xét phản biện LATS

- Giấy mời bảo vệ LATS

3. Các mẫu văn bản phục vụ công tác học viên—Nghiên cứu sinh

- Đơn xin đi công tác nước ngoài (cho học viên cao học và NCS)

- Đơn xin tạm ngừng hoc tập (cho học viên cao học)

- Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn (cho học viên cao học)

- Đơn xin tạm ngừng hoc tập (cho nghiên cứu sinh)

- Đơn xin gia hạn bảo vệ LATS (cho nghiên cứu sinh)

- Đơn xin tiếp tục học tập (cho học viên cao học)

- Đơn xin tiếp tục học tập (cho nghiên cứu sinh)

- Đơn xin thay đổi chuyên ngành đào tạo (cho học viên cao học)

- Chứng nhận là học viên cao học

- Chứng nhận là nghiên cứu sinh

- Chứng nhận tốt nghiệp

- Chứng nhận tốt nghiệp (tiếng Anh)

- Giấy giới thiệu (liên hệ công việc)

- Mẫu bảng điểm tiếng Việt (cho học viên cao học)

- Mẫu bảng điểm tiếng Anh (cho NCS chuyển tiếp từ cử nhân)

- Mẫu bảng điểm tiếng Anh (cho người đă được công nhận học vị Thạc sĩ)

- Báo cáo tiến độ thực hiện chương tŕnh đào tạo NCS

4. Các mẫu văn bản giành cho CB giảng dạy, các khoa/

- Giấy mời cán bộ quản lư của trường giảng dạy (cho BCN* các khoa)

- Đơn đề nghị BGH cho phép tham gia giảng dạy (cho CB quản lư)

- Đơn đề nghị tập thể chấm chuyên đề NCS

- Đơn xin bổ sung tập thể hướng dẫn NCS (cho CB hướng dẫn chính)

- Thư đồng ư đồng hướng dẫn NCS (cho CB được bổ sung HD NCS)

- Mẫu lí lịch khoa học (cho CB tham gia đào tạo SĐH ở ĐHQGHN)

- Mẫu đề cương chi tiết môn học (theo học chế tín chỉ)

 

 

 

 

 


» Tin tức - Thông báo
» Tuyển sinh
» Biểu mẫu
» Quy định - Quy chế
» Website môn học
» Tra cứu điểm thi
» Thời khóa biểu
» Nghiên cứu khoa học
» Quan hệ quốc tế
» Dự án
» Cán bộ pḥng
» Liên hệ